PSC ENMIENDA LA TOTALIDAD DE LA ILP EN CATALUÑA

David Pérez, impulsor de la enmienda, y Carmen Calvo en La Monumental

PARLAMENT DE CATALUNYA

A LA MESA DEL PARLAMENT

El Grup Parlamentari sotasignant, fent ús del que es determina a l’article 104 del Reglament del Parlament de Catalunya, presenta una esmena a la totalitat de retorn a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel

Decret legislatiu 212008 (N.T. 202-00050/08).

Palau del Parlament, 29 d’octubre de 2009.

Miquellceta i l.lorens

Portaveu GP SOC – CpC

Parc de la Ciutadella. 08003 Barcelona